Konkurs o Roztoczu
Piątek 13 lipca 2007r.
Okręg nasz został współorganizatorem konkursu fotograficznego pt."Nasze Roztocze". Jest on dostępny dla wszystkich fotografujących. Prace ukazujące piękno pejzażu, przyrody i zabytkowej architektury Roztocza należy nadsyłać do 10.12. 2006r. Format zdjęć: od 20 x 30 cm do 30 x 45 cm. Zapraszamy do udziału w konkursie.

„NASZE ROZTOCZE”

Regulamin konkursu.

• Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace fotograficzne tematycznie związane z regionem Roztocza, ukazujące piękno jego pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego oraz urodę zabytków.

• Konkurs ma formułę otwartą.

• Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace fotograficzne wykonane w dowolnej technice (w przypadku przesłania przez jednego autora więcej niż 3 zdjęć jury nie będzie oceniało żadnego z nich).

• Prace należy nadsyłać w formie powiększeń na papierze (obowiązujący rozmiar zdjęć: od 20 x 30 cm do 30x45 cm ).

• Przysłane na konkurs prace muszą zawierać na odwrocie: tytuł zdjęcia oraz godło autora (tytuł zdjęcia musi odpowiadać opisowi zdjęcia na karcie zgłoszenia),

• Do prac należy załączyć zaklejoną kopertę oznaczoną godłem autora, zawierającą kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), a w niej:

–  Imię i nazwisko autora oraz godło.
–  Dokładny adres i nr telefonu kontaktowego.
– Wykaz nadesłanych prac z wyszczególnieniem tytułu pracy, roku i miejsca wykonania.

• Prace należy nadsyłać w terminie do 10 grudnia 2006 roku (data kończąca przyjmowanie prac) na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Nasze Roztocze”.

• Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików w terminie do 20 grudnia 2006 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (www.zpfp-orp.pl) w ciągu 10 dni od daty posiedzenia jury.

• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej Okręgu Roztoczańsko – Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (www.zpfp-orp.pl), a także na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwach z nią związanych.

• Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace zostaną odesłane autorom w terminie do końca stycznia 2007r.

• Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą.

• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

• Werdykt jury jest ostateczny.

• Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

Nagrodzone i najciekawsze zdjęcia będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz opublikowane na stronie internetowej Okręgu Roztoczańsko – Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów. Komisarzem konkursu jest Robert Kuźniarz. Informacje dodatkowe, tel. 606 71 45 49 lub tako75(e)o2.pl

Pliki do pobrania: karta zgłoszeniowa ( PDF)Regulamin (DOC)

Konkurs jest organizowany w ramach projektu p.n.: „Roztocze, które łączy” – cykl imprez promujących dziedzictwo kulturowe regionu Roztocza, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA /TACIS CBC oraz budżetu państwa.