Okręg Roztoczańsko - Podkarpacki ZPFP
Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP zrzesza fotografów przyrody z południowo – wschodniej Polski. Mieszkamy i pracujemy w krainie o wyjątkowej urodzie krajobrazu oraz bogatej i stosunkowo dobrze zachowanej przyrodzie.

Są wśród nas fotografowie z dużym dorobkiem twórczym, ale są i tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę życiową z fotografią przyrodniczą.

Posiadamy bogate archiwum profesjonalnej fotografii przyrody, pejzażu i ludzi z tej niezwykłej krainy, przepojonej niepowtarzalnym klimatem tego, co zwykło się określać słowami: „Pogranicze” i „Kresy”.

Zapraszamy do współpracy poważne wydawnictwa i czasopisma przyrodnicze, a także firmy i instytucje zainteresowane promocją piękna tej części Polski. Czekamy również na nowych pasjonatów fotografii przyrody.

Wiesław Lipiec – prezes Okręgu

Zarząd Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego ZPFP

Prezes: Wiesław Lipiec
Sekretarz: Katarzyna Okoń
Skarbnik: Dariusz Kwiatkowski
Członkowie Zarządu: Paweł Marczakowski, Marian Rogowski

Informacje dla kandydatów

Regulamin Przyjmowania Członków ZPFP

1. Zgodnie ze Statutem ZPFP Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu, podjętej na podstawie oceny dorobku w zakresie fotografii przyrody zaprezentowanego przez kandydata, po uprzednim złożeniu przez niego deklaracji członkowskiej oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych.
Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP.
Osoba małoletnia może być członkiem ZPFP. Jeśli nie ukończyła 16 lat, musi przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji wg wzoru zamieszczonego na stronie ZPFP. Wcześniej jednak powinien zapoznać się ze Statutem i Kodeksem Etycznym ZPFP, a także uzyskać ogólną informację o działalności Związku. Wiadomości te są dostępne na stronie: http://zpfp.pl.   

3. Staż kandydacki trwa minimum trzy miesiące. Kandydaci powinni w tym czasie dobrze poznać działalność Okręgu, brać udział w organizowanych, spotkaniach i plenerach.

4. Zarząd Okręgu na czas stażu kandydackiego może zaproponować pomoc opiekuna lub prosić kandydata o częstszą prezentację prac na portalu ZPFP w celach edukacyjnych.

5. Zgodnie z punktem 1. kandydat zobowiązany jest do przekazania (na spotkaniu, drogą elektroniczną bądź tradycyjną) Zarządowi Okręgu 20 prac o tematyce przyrodniczej. Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej. Fotografie nie mogą przedstawiać wytworów rąk ludzkich,  domów, słupów, dróg itp. Zarząd może ustalić z kandydatem termin publicznego pokazu zdjęć.

6. Jeśli poziom lub tematyka prezentowanych prac nie zostaną zaakceptowane przez Zarząd (który powinien uzasadnić swoją odmowę pisemnie lub ustnie), staż jest przedłużany, a kandydat ma prawo zaprezentować nowy zestaw prac.

7. Brak prezentacji prac fotograficznych przez kandydata w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uznawany jest za rezygnację z dalszego kandydowania.

8. Po przyjęciu kandydata Zarząd Okręgu przesyła w ciągu tygodnia do Sekretarza ZG ZPFP informację w formie zbiorczej tabeli wszystkich członków z podaniem podstawowych danych. Szczegółowe dane o członkach przechowywane są w archiwach okręgowych.

9. Wydanie legitymacji następuje po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki – minimum do końca roku, w którym kandydat zostanie przyjęty.
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: http://zpfp.pl.